Zákaznická linka 841 11 22 55


Tesco Mobile e-shop

Nákupní řád

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU eshop.tescomobile.cz PRO ZBOŽÍ PRODÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ O2 CZECH REPUBLIC A.S.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, ZÁKAZNICKÝ PROFIL

1.1. Tento nákupní řád (dále jen „nákupní řád“) elektronického obchodu eshop.tescomobile.cz pro zboží prodávané společností O2 Czech Republic a.s., IČO 601 93 336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 (dále jen „prodávající“), upravuje v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese eshop.tescomobile.cz (dále jen „webová stránka“ nebo dle kontextu „webové stránky“) (dále také jen „obchod“). Vlastníkem domény eshop.tescomobile.cz je společnost Tesco Mobile ČR s.r.o., se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204139.
1.2. Ustanovení nákupního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a nákupní řád jsou vyhotoveny v českém jazyce, případná odlišná úprava v kupní smlouvě má přednost před obecnými ustanoveními nákupního řádu.
1.3. Podmínky nákupního řádu může prodávající měnit či doplňovat. Prodávající i společnost Tesco Mobile ČR s.r.o. si vyhrazují i právo omezit nebo dočasně či trvale ukončit provozování obchodu.
1.4. Výrazem „zboží“ se v tomto nákupní řádu rozumí zařízení a jakékoli další výrobky nabízené zákazníkům ze strany prodávajícího v obchodu; zboží nezahrnuje SIM kartu společnosti Tesco Mobile ČR s.r.o., jež je rovněž nabízena v obchodu, avšak na její poskytnutí společností Tesco Mobile ČR s.r.o. se vztahují ustanovení Všeobecných podmínek společnosti Tesco Mobile ČR s.r.o.
1.5. Výrazem „zařízení“ se v tomto nákupní řádu rozumí koncová zařízení a/nebo jiná telekomunikační zařízení určená pro využívání služeb elektronických komunikací a nabízená prodávajícím v obchodu.

Zákaznický profil

1.6. Zákazník má možnost vytvořit si na webové stránce obchodu eshop.tescomobile.cz vlastní zákaznický profil, a to vyplněním nutných registračních údajů na webové stránce obchodu a zasláním žádosti prodávajícímu o vytvoření zákaznického profilu. Pro vytvoření zákaznického profilu je nutný souhlas zákazníka s tímto nákupním řádem (souhlas s nákupním řádem zákazník potvrzuje odesláním žádosti o vytvoření zákaznického profilu). Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí vyžadovaných osobních údajů je nutnou podmínkou pro zřízení, vedení a využívání zákaznického profilu.
1.7. Registrovaný zákazník má prostřednictvím svého zákaznického profilu přístup k jím uloženým údajům a rovněž k historii svých nákupů v obchodu. Registrovaný zákazník má rovněž možnost objednávat zboží přímo ze svého zákaznického profilu (avšak může objednávat zboží i bez registrace).
1.8. Zákazník se přihlašuje ke svému zákaznickému profilu pomocí uživatelského jména a hesla. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o svých přihlašovacích údajích. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost v případě porušení povinnosti zákazníka chránit své přihlašovací údaje.
1.9. Zákazník není oprávněn umožnit jakékoliv třetí osobě, aby využívala jeho zákaznický profil.
1.10. Prodávající si vyhrazuje právo zákaznický profil kdykoliv zrušit, a to zejména v případě, že zákazník při registraci uvedl nesprávné a/nebo nepravdivé údaje, odmítá nadále poskytovat své osobní údaje potřebné pro zřízení, vedení a využívání zákaznického profilu, umožnil využívání svého zákaznického profilu třetí osobě, porušil tento nákupní řád, apod.
1.11. Zákazník bere na vědomí, že zákaznický profil nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména nemusí být dostupný během údržby vybavení a/nebo zařízení prodávajícího a/nebo třetích osob.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá obrazová, textová či jiná prezentace zboží umístěná na webových stránkách obchodu je výlučně informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Informace na webových stránkách obchodu zahrnují důležité údaje o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek zboží. Ceny zboží jsou uvedeny v Kč včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3. Webová stránka dále uvádí také obecné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Zboží je zákazníkům doručováno výhradně na existující adresy na území České republiky, proto také náklady spojené s balením a dodáním platí pouze pro doručování v rámci České republiky.
2.4. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář na webové stránce obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku),
2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
2.5. Před konečným odesláním objednávky prodávajícímu má zákazník možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka zadanou do objednávky nebo uvedenou v zákaznickém profilu (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).
2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež prodávající zasílá zákazníkovi elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu zákazníka.
2.8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit standardně v hotovosti při převzetí zboží od České pošty, s.p., nebo od smluvní společnosti nabízející kurýrní služby. Kupní cena je tedy splatná při převzetí zboží.
3.2. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.3. Prodávající standardně nepožaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 3.4 tohoto nákupního řádu níže ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
3.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (odst. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.
3.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Zákazník bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží je možné řešit ve kterékoli prodejně prodávajícího (seznam prodejen O2 Czech Republic a.s. je k dispozici na www.o2.cz).
4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle odst. 4.2 nákupního řádu se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 4.2 nákupního řádu vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží ze strany zákazníka či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a prodávajícímu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.
4.6. Do doby převzetí zboží zákazníkem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě, pokud již zákazník uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající zákazníkovi jím uhrazenou kupní cenu nebo její část bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.
4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Zboží bude zákazníkovi doručeno třetí stranou – společností Česká pošta, s.p., nebo smluvní kurýrní službou na určenou adresu na území České republiky, a to v dohodnutý čas (standardně v pracovních dnech v době od 8:00 h do 16:00 h). Zboží bude doručeno nejpozději třetí pracovní den po akceptaci objednávky, pokud zákazník bezodkladně neobdrží jinou informaci. Prodávající si vyhrazuje právo doručit zboží později než ve výše uvedené lhůtě a zákazníka odpovídajícím způsobem informovat v případě, že zákazníkem vybrané zboží není momentálně na skladě.
5.2. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.3. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
6.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:
6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží nebo na základě reklamy prodávajícího nebo výrobce,
6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Ustanovení uvedená v odst. 6.2 nákupního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u prodávajícího v kterékoliv provozovně prodávajícího (seznam provozoven je k dispozici na internetové adrese www.o2.cz), případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od zákazníka reklamované zboží.
6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád společnosti O2 Czech Republic a.s. pro internetový obchod eshop.tescomobile.cz.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2. Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, číslo občanského průkazu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa zákazníka a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a/nebo pro účely zřízení, vedení a využívání zákaznického profilu dle odst. 1.6 nákupní řádu. Nezvolí-li zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
8.4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen veškeré své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje však nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám, kromě České pošty, s.p., a/nebo kurýrů dopravujících zboží.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů za účelem nebo účely uvedené v odst. 1.6 a/nebo 8.3 nákupního řádu.
8.8. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel (ve smyslu odst. 8.5) provádí takové zpracování jeho osobních údajů, které by bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
8.9. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
9.2. Je-li některé ustanovení nákupního řádu neplatné nebo neúčinné, případně se takovým stane, nastoupí namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či nákupního řádu vyžadují písemnou formu.
9.3. Kupní smlouva včetně nákupního řádu je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není běžně přístupná.
9.4. Přílohu tohoto nákupního řádu tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
9.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, adresa elektronické pošty: eshop@tescomobile.cz
9.6 V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce,Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V Praze dne 20. 6. 2016

 


PŘÍLOHA NÁKUPNÍ ŘÁDU ELEKTRONICKÉHO OBCHODU eshop.tescomobile.cz PRO ZBOŽÍ PRODÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ O2 CZECH REPUBLIC A.S.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


V případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy, vyplňte, prosím, tento formulář:


Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

1. Adresát: společnost O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, PSČ 140 22

2. Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od kupní smlouvy ohledně tohoto zboží(*):

 

3. Datum objednání zboží(*) / datum obdržení zboží (*):


4. Jméno a příjmení zákazníka:


5. Adresa zákazníka:

 

 

6. Podpis zákazníka (pouze pokud posíláte tento formulář v listinné podobě):


7. Datum:


(*) Nehodící se škrtněte, případně doplňte správné údaje.