Zákaznická linka 841 11 22 55


Tesco Mobile e-shop

Reklamační řád

 

Reklamační řád společnosti O2 Czech Republic a.s. pro internetový obchod eshop.tescomobile.cz


Účinnost: 20. 6. 2016

vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, společností O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322, IČ 601 93 336, DIČ CZ60193336 (dále jen “O2”), který upravuje podmínky pro uplatnění práva kupujícího z vad zboží zakoupeného od O2 v internetovém obchodu eshop.tescomobile.cz.


Článek I
Výklad základních pojmů

Pro účely tohoto reklamačního řádu mají dále uvedené základní pojmy následující význam:

1.1 Zařízení – zahrnuje koncová zařízení a/nebo jiná telekomunikační zařízení určená pro využívání služeb elektronických komunikací a nabízená ze strany O2 v internetovém obchodu umístěném na webové stránce eshop.tescomobile.cz;

1.2 Zboží – zahrnuje zařízení a jakékoli další výrobky nabízené zákazníkům ze strany O2 v internetovém obchodu eshop.tescomobile.cz;

1.3 Reklamace - uplatnění práv vyplývajících z odpovědnosti O2 za vady zboží zakoupeného od O2 v internetovém obchodu eshop.tescomobile.cz;

1.4 Kupující – každá fyzická nebo právnická osoba, která si v internetovém obchodu eshop.tescomobile.cz zakoupila od O2 zařízení nebo jiné zboží.


Článek II
Rozsah odpovědnosti O2

Ve vztahu ke zboží zakoupenému od O2 v internetovém obchodu eshop.tescomobile.cz odpovídá O2 kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím bez vad a ve shodě s kupní smlouvou. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn podat reklamaci, tj. uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí. U použitého zboží včetně např. repasovaných zařízení může být tato lhůta zkrácena na 12 měsíců, pokud takové zkrácení O2 vyznačí v informačním dokumentu o rozsahu zákonné odpovědnosti za vady nebo na prodejním dokladu.


Článek III
Nároky kupujícího

3.1 V případě, že má zboží při převzetí vady, má kupující právo na jejich bezplatné odstranění. Odstranění vady spočívá především v opravě nebo výměně vadné součásti.
3.2 Pokud nelze vadu bez zbytečného odkladu opravit, může kupující požadovat i dodání nové věci, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady.
3.3 Není-li možná oprava, výměna součásti ani dodání nové věci, má kupující právo od smlouvy odstoupit.
3.4 Pokud kupující neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu.
3.5 Právo na dodání nové věci, výměnu součásti či odstoupení od smlouvy kupujícímu vzniká také při větším počtu vad či opětovném výskytu vady po opravě.
3.6 O2 neodpovídá za vady zboží způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem (včetně změny nebo jiného zásahu do software), používáním v rozporu s návodem k obsluze, vniknutím cizích látek do přístroje, nesprávnou údržbou, v případě poškození vlivem neodvratné události (živelní pohroma), mechanickým poškozením vinou zákazníka, bylo-li zařízení připojeno na jiné než předepsané napájecí napětí, přepětím, nebo pokud byla závada způsobena ve spojení s nestandardním příslušenstvím. Za neodborný a neoprávněný zásah se považuje zejména takové nakládání se zařízením, kdy dojde k porušení ochranných prvků (plomb či přelepek) chránících citlivé technické prvky uvnitř přístroje. Práva nemohou být uplatněna v případě, je-li vyžadována úprava, modifikace nebo adaptace vedoucí k rozšíření funkcí zařízení oproti zakoupenému provedení nebo možnosti jeho provozu v jiných technických podmínkách, než pro které bylo navrženo, vyrobeno a schváleno.


Článek IV
Právo na uplatnění reklamace, způsob a místo uplatnění


Právo na uplatnění reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchodu eshop.tescomobile.cz má kupující v kterékoli prodejně O2; seznam prodejen O2 je uveden na www.o2.cz. Reklamace se uplatňuje osobně s tím, že je třeba předložit kompletní reklamované zařízení či jiné zboží a uvést přesný charakter závady. Při podání reklamace je kupující dále povinen prokázat, že zboží zakoupil od O2 v internetovém obchodu eshop.tescomobile.cz, tj. kromě vytknutí vad doložit i cenu a čas zakoupení zboží. K tomuto účelu je nejvhodnějším dokladem informační dokument o rozsahu zákonné odpovědnosti za vady, pokud byl vystaven, či prodejní doklad. I bez těchto dokladů je možné reklamaci uplatnit, je však třeba doložit zakoupení zboží jiným věrohodným způsobem. Kupující obdrží písemné potvrzení o uplatnění reklamace v souladu s platnými právními předpisy.


Článek V
Lhůta pro vyřizování reklamací

O2 vyřizuje reklamace bez zbytečného odkladu a nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím výslovně nedohodne na lhůtě delší. Nebude-li vada odstraněna včas, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo od smlouvy odstoupit.


Článek VI
Závěrečná ustanovení

6.1 Podle tohoto reklamačního řádu se vyřizují všechny reklamace zboží zakoupeného od O2 v internetovém obchodu eshop.tescomobile.cz podané v době jeho účinnosti.
6.2 Aktuální znění reklamačního řádu pro internetový obchod eshop.tescomobile.cz je k nahlédnutí na internetových stránkách eshop.tescomobile.cz.
6.3. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce,Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6.4 Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 20. 6. 2016.

O2 Czech Republic a.s.